Sherlock

But, please, there's just one more thing, one more thing, one more miracle, Sherlock, for me, don't be dead.

Ama lütfen, bir şey daha var, tek bir şey, son bir şey, son bir mucize daha Sherlock, benim için lütfen ölü olma.

It's Sherlock Holmes and Doctor Watson we are here to help you.

Biz Sherlock Holmes ve Doktor Watson sana yardım etmek için buradayız.

No, but Sherlock, the hostage, the old woman, she's been there all this time!

Hayır, ama Sherlock, rehine, o yaşlı kadın, bütün bu süre boyunca oradaydı!

Sherlock, your big brother and all the King's horses couldn't make me do a thing I didn't want to.

Sherlock, senin büyük erkek kardeşi ve Kral bütün atları bana bir şey yapamadı Ben istemedim.

Sherlock Holmes and Doctor Watson.

Sherlock Holmes ve Doktor Watson.

I want to help you. my name is Sherlock Holmes.

Sana yardım etmek istiyorum. Benim adım Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes is a very lucky man.

Sherlock Holmes, çok şanslı bir adam.

Sherlock Holmes, and Dr. Watson.

Sherlock Holmes ve Dr Watson.

Sherlock Holmes is worth a fortune to the magazine.

Sherlock Holmes bu dergi için bir servet değerinde.

Sherlock Holmes. Joan Watson.

Sherlock Holmes, Joan Watson.