Sports

It's not formal, obviously, it's a train station, but do I wear a sport coat, or coat and tie

Resmi bir yer olmadığı açık, bir tren istasyonu ama spor bir ceket mi giymeliyim, yoksa ceket ve kravat

We'll have separate cameras for you, and then sports and then weather.

Senin için ayrı kameralar olacak, sonra da spor ve hava durumu.

Uh, I guess you don't see anything on TV at your daddy's but sports talk and car racing, huh?

Uh, değil mi sanırım Babanın da televizyonda bir şey görmek ama spor konuşma ve araba yarışı, değil mi?

I want a sports car and you want a teddy bear?

Ben spor bir araba istedim ve sen de oyuncak bir ayı mı?

It's not a sports car.

Bu bir spor araba değil.

No, but seriously, play sports for you, not for anybody else, okay?

Hayır, cidden sadece kendin için oyna, başkası için değil, tamam mı?

Yeah, well it is a contact sport, right?

Evet, şey, bu bir temas sporu, değil mi?

Well, it's not exactly a team sport, is it?

Bu da tam olarak bir takım sporu sayılmaz, değil mi?

This is not a sport.

Bu bir spor değil.

A little red sports car.

Küçük, kırmızı bir spor araba.