Stan's

For men like us, Stan, for men of power and authority, well, there's career and there's family.

Bizim gibi adamlar için Stan, güç ve otorite sahibi adamlar için bir kariyer ve bir aile vardır.

And now let's have a big welcome back for Steve Smith and his parents, Stan and Francine!

Ve şimdi büyük bir hoş geldin diyelim Steve Smith'e ile ebeveynleri Stan ve Francine'e.

It's not for Mike, or Stan, or Henry.

Mike, Stan ya da Henry Bowers için değil.

If it's not Stan, it'll be somebody else and somebody else!

Eğer Stan olmazsa, başka biri olacak ya da başka biri!

That's a good plan, Stan.

Bu iyi bir plan, Stan.

It's not that kind of thing, Stan.

Bu o tür bir şey değil, Stan.

Stan, that's enough for one day.

Stan, bir gün için bu kadar yeterli.

And if that's how you feel, Stan, maybe I should just move out.

Ve eğer böyle hissediyorsan Stan, Belki de taşınmalıyım. Belki de!

Look, Stan, it's a real lead.

Bak, Stan, bu gerçek bir ipucu.

Stan there's nobody here.

Stan Burada kimse yok.