States

Because I was with him instead of he's my friend and he's in a bad state.

Çünkü ben onunla birlikteydim diye o benim arkadaşım ve o kötü bir halde.

Ladies and gentlemen, United States Secret Service.

Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Gizli Servisi.

State police will be here first thing tomorrow morning.

Eyalet polisi yarın sabah ilk olarak buraya gelecek.

And I guarantee you every single person in this room will one day be president of the United States.

Ve size garanti ediyorum bu odadaki her bir kişi bir gün Birleşmiş Devletlerin başkanı olacak.

The United States will be blind and deaf, which means they won't be attacking anybody.

Amerika Birleşik Devletleri kör ve sağır olacak, bu da kimseye saldıramayacaklar demek.

Ladies and gentlemen, the president of the United States.

Bayanlar ve baylar, Amerika Birleşik Devletler Başkanı.

Well, who won the state basketball championship last season, Lyle?

Geçen sezon eyalet basketbol şampiyonasını kim kazandı Lyle?

General Jack O'Neill, United States Air Force.

General Jack O'Neill, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri.

Thank you, God bless you, and God bless the United States of America.

Sağ olun, Tanrı sizi korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun!

Okay, so if you were with Regina and Randall's at State that leaves Mercedes and Lewis.

Pekâlâ, eğer sen Regina ile isen ve Randall eyalette ise geriye Mercedes ve Lewis kalıyor.