Stevie

Look, OK, if he was lying about Stevie, then he could be lying about other things, right?

Bak, eğer Stevie hakkında yalan söylediyse diğer şeyler hakkında da yalan söylüyor olabilir, değil mi?

For a while maybe until little Stevie becomes teenage Steven and I haven't aged a day.

Belki bir süre küçük Stevie büyüyüp Steven olana ve ben bir gün bile yaşlanmayana kadar.

God, Stevie killed himself and you don't even remember him?

Tanrım, Stevie kendini öldürdü ve sen onu bile hatırlamıyor musun?

Stevie, I know this is your first wedding, But I'm telling you these things are really addictive.

Stevie, bunun senin ilk düğünün olduğunu biliyorum ama sana diyorum işte bu işler bağımlılık yapar.

Personally I prefer Stevie Wonder or Tony Bennett, but what the hell?

Ben Stevie Wonder ya da Tony Bennett'i tercih ederim. Ama ne fark eder.

Stevie. This is not your fault.

Stevie, bu senin suçun değil.

It's not about the goddamn car, Stevie. Listen to me.

Bu, o lanet olası arabayla ilgili değil Stevie Dinle beni!

Hey, Stevie, mother know you're here?

Hey, Stevie! Annen burada olduğunu biliyor mu?

Well, It's because I've never been nervous before, Stevie.

Çünkü daha önce hiç endişeli olmamıştım, Stevie.

I do it for you and for Stevie and for your two distinguished friends.

Senin için yapacağım. Stevie için de. Ve de seçkin iki arkadaşın için.