Stonebridge

Mrs. Stonebridge, I'm Colonel Eleanor Grant.

Bayan Stonebridge ben, Albay Eleanor Grant.

Stonebridge: You still think this is a good idea?

Hala bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun?

You help Scott and Stonebridge.

Sen, Scott ve Stonebridge'e yardım et.

Yes, Philip, giving up Scott and Stonebridge was a pressure decision.

Evet Philip, Scott ve Stonebridge'ten vazgeçmek zor bir karardı.

Hi, I'm Brook Stonebridge.

Merhaba, ben Brook Stonebridge.

Sergeants Scott and Stonebridge?

Çavuş Scott ve Stonebridge mi?

And according to Stonebridge, Mullova and Latif left Kosovo together.

Stonebridge'e göre Mullova ve Latif, Kosova'dan birlikte ayrılmışlar.

Scott, watch out for Stonebridge.

Scott, Stonebridge'e dikkat et.

Stonebridge, Is Scott with you?

Stonebridge, Scott seninle mi?

Stonebridge and Scott need to speak to you urgently.

Stonebridge ve Scott acilen sizinle görüşmek istiyor.