Thrace's

There's a Kara Thrace who habitually strikes fellow officers and disobeys orders.

Bir de Kara Thrace var hani "alışkanlıkla subay arkadaşlarına vuran ve emirlere karşı gelen

Commander, I'm not defending Captain Thrace's behavior Thanks, Major.

Kaptan, Yüzbaşı Thrace'in davranışlarını savunmuyorum Sağ olun, Binbaşı.

Sir, this isn't just Captain Thrace's theory.

Efendim. Bu sadece yüzbaşı Thrace'in teorisi değil.

It's Captain Thrace.

O Yüzbaşı Thrace.

Lt. Thrace, please report to the CO's quarters.

Teğmen Thrace, lütfen CO kabinine rapor verin.

Mr. Thrace, this is Despo, a friend of illia's.

Bay Thrace, bu Despo, Illia'nın bir arkadaşı.

Lords, it's Kara Thrace.

Lordlar, ben Kara Thrace.

That problem's name is Kara Thrace.

Ve problemimin ismi Kara Thrace.

It's captain thrace,gods damn it!

Kaptan Thrace, lanet olasıca!