Toddler

It's funny because a murder would be inappropriate for a toddler.

Komik çünkü bir katil, yürümeye başlayan bir çocuk için uygunsuz olabilir.

Well, you just got to treat him like a toddler or a dog.

Onu küçük bir çocuk ya da bir köpek gibi tedavi etmelisin.

Go back and get me a toddler.

Geri dön ve bana bir bebek getir.

This is an impressive package for a toddler.

Bu, bir bacaksız için büyük bir paket.

You look like a little toddler.

Küçük bir çocuk gibi görünüyorsun.

Basically, it's like Rosemary's Toddler.

Aslında "Rosemary'nin Bebeği"ndeki gibi.

Ben, I'm not a toddler, okay?

Ben, bebek değilim, tamam mı?

You lied to a toddler, George.

Bir çocuğa yalan söyledin George.

You're a giant toddler.

Sen koca bir bebeksin.

And I'll get him on the best-dressed toddler's list.

Ben de onu en iyi giyinimli bebekler listesine sokacağım.