Using

OK, remember, these people aren't used to seeing anything like you, or you or you.

Tamam, unutmayın. Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

I used to do stupid things like Frank, then life gave me a second chance, and I started doing good things.

Ben de Frank gibi aptalca şeyler yapıyordum, sonra hayat bana ikinci bir fırsat verdi, ben de iyi şeyler yapmaya başladım.

He used to tell me all the time, Barbara, Jimmy he's such a nice boy. He wouldn't hurt a fly.

Bana her zaman "Barbara Jimmy o kadar iyi bir çocuk ki, bir sineği bile incitemez." derdi.

These people aren't used to seeing anything like You, or you or you

Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

We'll go back one day and everything will be like it used to.

Bir gün geri döneceğiz ve her şey eskisi gibi olacak.

This very morning God gave me a gift, and I will use that gift.

Bu sabah Tanrı bana bir armağan verdi. Ve o armağanı kullanacağım.

That that's not just a lie he used to get you to help him?

Bu sadece bir yalan da değil. Ona yardım etmen için seni kullandı mı?

I gave you a second chance, and this is how you use it?

Sana ikinci bir şans verdim ve sen onu böyle mi kullanacaksın?

A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack.

Bir Jedi gücü bilgi için, savunma için kullanır, asla saldırı için değil.