Wardak

And Amir Wasif, commander, Wardak district.

Ve Amir Wasif, komutan, Wardak bölgesi.

Afghanistan Wardak Province

Afganistan Wardak Sahası