Webb

Mr. Scott Webb" unfortunate for you evidence is not enough.

Bay Scott Webb" maalesef senin için kanıt yeterli değil.

Do you know anything about these bodies, Mr. Webb?

Bu cesetler hakkında bir şey biliyor musunuz Bay Webb?

Gary Webb, San Jose Mercury News.

Gary Webb, San Jose Mercury News'ten.

Mr. and Mrs. Webb?

Bay ve Bayan Webb.

It's crazy, I know, but I love you, Webb.

Bu çılgınca biliyorum ama seni seviyorum Webb.

All right, so Michael Webb is either an imbecile, or he's a genius at impersonating imbeciles.

Pekala, Michael Webb ya bir embesil ya da embesilleri taklit eden bir dahi.

Hey, Webb, wait a minute.

Hey Webb, bekle bir dakika.

A few days later, Webb started acting strange.

Birkaç gün sonra, Webb garip davranmaya başlamış.

Do you recognize this weapon, Mr. Webb?

Bu silahı tanıdınız Bay Webb?

Mr. Scott Webb will meet me there.

Bay Scott Webb benimle orada buluşsun.