Worf

Lieutenant Commander Worf reporting for duty, sir.

Binbaşı Worf görev için rapor veriyor efendim.

Mr. Worf, the next few days will be difficult for you.

Bay Worf, önümüzdeki birkaç gün sizin için oldukça zor olacak.

It's very generous, Worf, but he's not a Klingon child.

Bu çok cömertçe Worf, ama o bir Klingon çocuğu değil.

This is my Security Chief, Lt Worf.

Bu benim Güvenlik şefim, Yüzbaşı Worf.

Commander Worf, I need to know exactly what's been happening.

Kumandan Worf, tam olarak neler oluyor bilmek istiyorum.

Worf, have you ever done this before? Delivered a baby?

Worf, bunu daha önce hiç yaptın mı, bir bebek doğurttun mu?

Mr Worf, open a channel.

Bay Worf, bir kanal açın.

Commander La Forge, Mr. Worf, come with me.

Yüzbaşı La Forge, Bay Worf, benimle gelin.

Capt Jean-Luc Picard, Lt Worf and Dr Beverly Crusher

Kaptan Jean-Luc Picard, Teğmen Worf ve Dr. Beverly Crusher

Welcome home, Mr. Worf.

Eve hoş geldiniz Bay Worf.