Zola

Zola has the stomach flu and you didn't say anything?

Zola mide gribi oldu ve sen bir şey söylemedin, öyle mi?

Zola was our baby, and she's gone, and I don't want another baby.

Zola bizim bebeğimizdi ve artık yok. Ben başka bebek istemiyorum.

Oh, genetically, I don't know anything about Zola.

Genetik açıdan Zola'yla ilgili hiçbir şey bilmiyorum.

And what is this favor, Monsieur Zola?

Peki nedir bu iyilik, Mösyö Zola?

I'm sorry, Monsieur Zola.

Özür dilerim, Mösyö Zola.

Look what daddy got you today, Zola.

Zola, bak baba sana bugün ne aldı.

Yes, Monsieur Zola.

Evet, Mösyö Zola.

Zola, thanks for getting these.

Zola, bunları getirdiğin için sağ ol.

Arnim Zola was a German scientist who worked for the Red Skull.

Arnim Zola, Kızıl Kafatası için çalışan Alman bir bilim adamıydı.

Zola must be punished, and all France awaits your verdict.

Zola cezalandırılmalı, ve tüm Fransa sizin kararınızı bekliyor.