English-Turkish translations for abandoned:

terk · terk edilmiş · terkedilmiş · sahipsiz · other translations

abandoned terk

Yeah, but top of his list has to be his mother who abandoned him and his brother, right?

Evet, ama onun listesinde üst annesi olmak zorunda Kim onu terk ve kardeşi, değil mi?

It's not easy being abandoned, is it?

Terk edilmek kolay değil, değil mi?

You abandoned me. What?

Sen beni terk ettin.

Click to see more example sentences
abandoned terk edilmiş

My father was never there for me, my mother abandoned then betrayed me.

Babam hiç benim yanımda olmadı. Annem beni terk etti ve bana ihanet etti.

You took her away and you abandoned me!

Onu elimden aldın ve beni terk ettin!

Poor blind children, abandoned on the earth.

Zavallı kör çocuklar, dünya üzerinde terk edilmiş.

Click to see more example sentences
abandoned terkedilmiş

There's a car that's been abandoned for a few months.

Bir kaç ay önce terkedilmiş bir araba var.

Well, it's quiet and abandoned, like.

O zaman sessiz ve terkedilmiş gibidir.

Stanley, I saw an abandoned cabin about a quarter mile up the road.

Stanley, Ben çeyrek mil kadar yukarısında terkedilmiş bir kulübe gördüm.

Click to see more example sentences
abandoned sahipsiz

This place may be abandoned, but somebody owns it.

Burası terk edilmiş olabilir ama birisi buranın sahibi.

It's mostly an abandoned storage building, but there are some renters on the top floor.

Çoğunlukla terk edilmiş bir depo binası, ama bazı üst katta ev sahipleri.

The owner abandoned it after going bankrupt

Sahibi iflas ettikten sonra terk etmis.

Click to see more example sentences