English-Turkish translations for abdomen:

karın · batın · göbek · other translations

abdomen karın

Head trauma, injuries to the chest and abdomen.

Kafa travması, göğüs ve karın yaralanmaları.

Dr. Grey, we have a surgical abdomen in bed three.

Dr. Grey, üç numaralı yatakta cerrahi karın vakası var.

The abdomen feels normal, but looks bigger.

Karın normal görünüyor, ama daha büyük görünüyor.

Agent Gibbs, found a wound in her abdomen.

Ajan Gibbs, karın bölgesinde bir yara buldum.

He's got a large open wound in his abdomen.

Karın bölgesinde büyük bir açık yara var.

Abdomen soft and flat.

Karın yumuşak ve düz.

Abdomen, chest, neck, legs.

Karın, göğüs, boyun ve bacaklar.

Bullet to the upper abdomen.

Üst karın bölgesinde kurşun.

Abdomen's distended, no bowel sounds.

Karın şişmiş, bağırsak sesi yok.

And maybe some lipo from your abdomen.

Ve belki de karın bölgenizden yağ alma.