English-Turkish translations for aboard:

-e · -a · -da · -de · gemi, gemiye, gemide · uçağa · içine, içinde · trene · yan yana · other translations

aboard -e

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

Welcome aboard, Number One.

Gemiye hoş geldin Bir Numara.

There's an alien aboard.

Gemide bir uzaylı var.

Click to see more example sentences
aboard -a

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

Well, Number One, let's go and welcome the Admiral aboard.

Tamam, Bir Numara, hadi gidip Amiral'e gemiye hoş geldin diyelim.

Welcome aboard, Capt Scott.

Gemiye hoş geldiniz Kaptan Scott.

Click to see more example sentences
aboard -da

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

Welcome aboard, Number One.

Gemiye hoş geldin Bir Numara.

Welcome aboard, Capt Scott.

Gemiye hoş geldiniz Kaptan Scott.

Click to see more example sentences
aboard -de

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

There's no one else aboard

Gemide başka kimse yok

Welcome aboard, lieutenant.

Gemiye hoşgeldiniz, Teğmen.

Click to see more example sentences
aboard gemi, gemiye, gemide

Starfleet command, this is Admiral James T. Kirk, on route to earth aboard a Klingon vessel.

Yıldız filosu komutanlığı, Ben Amiral James T. Kirk, Bir Klingon gemisi ile dünyaya yaklaşıyoruz.

Marshal will be aboard tomorrow or next day.

Marshal, yarın veya ertesi gün gemide olacak.

Are there more of those devices aboard this ship?

Bu gemide bu bombalardan başka var mı?

Click to see more example sentences
aboard uçağa

Mr. and Mrs. Luthor, welcome aboard.

Bay ve Bayan Luthor, uçağa hoş geldiniz.

Captain Murdock is now aboard and is flying this plane.

Kaptan Murdock şu an uçakta ve uçağı o uçuruyor.

Dr Noah's jet orbital space plane welcomes you aboard.

Dr Noah'ın yörüngesel uzay jet uçağı güvertesine hoş geldiniz.

Click to see more example sentences
aboard içine, içinde

In one minute, that supply ship and everyone aboard her will be dead.

Bir dakika içinde bu ikmal gemisi ve güvertesindeki herkes ölü olacak.

So I'm calling to say welcome aboard.

Ben de hoş geldin demek için aradım yani.

Tyler left to live aboard the ship, and there

Tyler gemide yaşamak için evden ayrıldı ve

Click to see more example sentences
aboard trene

Three trains arrived in two days, each with three, four, five thousand people aboard, all from Warsaw.

İki günde üç tren geldi. Her birinin içinde üç, dört, beş bin insan vardı. Hepsi Varşova'dandı.

Lucas Scott betrayal train, all aboard.

Lucas Scott ihanet treni" sinemalarda.

A man came aboard.

Bir adam trene bindi.

Click to see more example sentences
aboard yan yana

I've got McKay, Ronon and Michael aboard a Wraith transport.

Yanımda McKay, Ronon ve Michael ile bir Wraith taşıyıcısındayım.

Beside the money, if Po-han wins, he stays aboard.

Paranın yanında, eğer Po-han kazanırsa, gemide kalacak.