English-Turkish translations for abyss:

uçurum · dipsiz · cehennem · other translations

abyss uçurum

She's Protestant, I'm Catholic, it's a great religious abyss.

O protestan, ben katoliğim, arada dini bir uçurum var.

She's at peace. Or in some dark, endless abyss.

Huzur içinde. ya da karanlık ve sonsuz uçurumda.

You ever heard a howling abyss?

Uluyan bir uçurum duydunuz mu hiç?

Writer Baek Hee-soo plagiarized her new book, 'Abyss'

Yazar Baek Hee-soo yeni kitabı"Uçurum'u" alıntıladı.

A visit of inhabitants of the cosmic abyss?

Kozmik uçurumun sakinlerinden bir ziyaret mi acaba?

Some psychological abysses!

Bazı psikolojik uçurumlar!

Best-selling book, 'Abyss', is being accused of plagiarism.

En çok satan kitap,"Uçurum" çalıntı olmakla suçlanıyor.