English-Turkish translations for academician:

akademisyen · other translations

academician akademisyen

Doctors, academicians, philosophers.

Doktorlar, akademisyenler, filozoflar.

And the Academicians?

Peki ya akademisyenler?