English-Turkish translations for access:

erişim · giriş · erişmek, erişe · ulaşmak · yol · eri · access · ulaşım · other translations

access erişim

That's the only way to get more information about the access.

Bu erişim hakkında daha fazla bilgi almak için tek yol bu.

What about internet access?

Peki ya internet erişimi?

And because he's handicapped, he can use special access points and parking spaces.

Ve özürlü olduğu için, özel erişim noktaları ve park yerlerini kullanabiliyor.

Click to see more example sentences
access giriş

Who else would have access?

Başka kimin giriş izni var?

This blood sample will give you access.

Bu kan örneği sana giriş izni verecek.

Ah, this appears to be a computer access terminal.

Ah, bu bir bilgisayar giriş terminali gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
access erişmek, erişe

All right, Kent and his upper management can access any e-mail account that they want.

Tamam, kent ve üst yönetim Herhangi bir e-posta hesabına erişmek ki istiyorum.

Computer, access personnel files.

Bilgisayar, personel dosyalarına eriş.

Can we access its information?

Biz erişebilir miyim kendi bilgi?

Click to see more example sentences
access ulaşmak

But how would a kid like Nick get access to those records, and that kind of information?

Ama Nick gibi bir çocuk nasıl bu kayıtlara ulaşmış olabilir,.. ve bu tarz bir bilgiye?

It's sympathetic, strong, yet accessible, an instant brand

Bu sempatik, güçlü, henüz ulaşılabilir, anlık bir marka

They've already accessed police computers and now judicial records.

Çoktan polis bilgisayarlarına ulaştılar ve şimdi de mahkeme kayıtlarına.

Click to see more example sentences
access yol

That's the only way to get more information about the access.

Bu erişim hakkında daha fazla bilgi almak için tek yol bu.

Bavaria gets a princess, and France will have access to new trade routes.

Bavyera bir presese sahip olacak ve Fransa, yeni ticaret yollarına sahip olacak.

Someone with high-level access is en route.

Yüksek erişimi olan biri şu an yolda.

Click to see more example sentences
access eri

These six people have accessed the detention-facility archives.

Bu altı kişi gözetim merkezinin arşivlerine erişmiş.

She accessed confidential patient files.

Gizli hasta dosyalarına erişmiş.

Alex illegally accessed FinCEN using FBI credentials.

Alex FBI adı altında, yasadışı yollarla FinCEN'e erişmiş.

Click to see more example sentences
access access

Access Hollywood, Entertainment Tonight, E!

Access Hollywood, Entertainment Tonight, E!

Lights, camera, access.

Işık, kamera, Access.

Pacific Access Bank.

Pacific Access Bankası.

access ulaşım

Access is via an alleyway running between South Pacheco Street and Rivadavia.

Ulaşım bir ara sokakla sağlanıyor. Güney Pacheco Sokağı ve Rivadavia arasında.

Access road, mile marker two.

Ulaşım yolu, mil işareti iki.