English-Turkish translations for accessible:

erişilebilir · girilebilir · ulaşılabilir · içine girilebilir · other translations

accessible erişilebilir

All right, Kent and his upper management can access any e-mail account that they want.

Tamam, kent ve üst yönetim Herhangi bir e-posta hesabına erişmek ki istiyorum.

Computer, access personnel files.

Bilgisayar, personel dosyalarına eriş.

Can we access its information?

Biz erişebilir miyim kendi bilgi?

Click to see more example sentences
accessible girilebilir

Natasha was busted two years ago for illegally accessing Department of Agriculture servers.

Natasha iki yıl önce Tarım Departmanlığı'nın sunucularına izinsiz girdiği için tutuklandı.

Just go. enter security access code. hey.

Git, git. Güvenlik erişim kodunu girin.

Access the ship's data stores and let's go get him.

Geminin veri deposuna gir ve git onu al.

Click to see more example sentences
accessible ulaşılabilir

But how would a kid like Nick get access to those records, and that kind of information?

Ama Nick gibi bir çocuk nasıl bu kayıtlara ulaşmış olabilir,.. ve bu tarz bir bilgiye?

It's sympathetic, strong, yet accessible, an instant brand

Bu sempatik, güçlü, henüz ulaşılabilir, anlık bir marka

They've already accessed police computers and now judicial records.

Çoktan polis bilgisayarlarına ulaştılar ve şimdi de mahkeme kayıtlarına.

Click to see more example sentences
accessible içine girilebilir

Natasha was busted two years ago for illegally accessing Department of Agriculture servers.

Natasha iki yıl önce Tarım Departmanlığı'nın sunucularına izinsiz girdiği için tutuklandı.

Access to bank accounts.

Banka hesaplarına girmek için.

Access internal EM sensor grid.

İç EM algılayıcı sistemine gir.

Click to see more example sentences