English-Turkish translations for accustom:

alışkın · alışkın olmak · other translations

accustom

You're not accustomed to this workload, are you, Doctor?

Bu yüküne alışık değilsin değil mi Doktor?

At this age they are strange, but I am accustomed.

onlar bu yaşta biraz garip oluyor, ama ben buna alışığım.

I'm just not accustomed to your Five Points.

Ben sadece alışık değil sizin Beş Puanlar.

I'm not accustomed to losing things, Commander.

Ben böyle şeyleri kaybetmeye alışık değilim Komutan.

I am not accustomed to so large a fire.

Bu kadar büyük bir ateşe hiç alışık değilim.

He's not accustomed to polite conversation.

Kibar konuşmaya pek alışık değil de.

Not what I'm accustomed to, no.

Hayır, buna hiç alışık değilim.

Man gets accustomed, inured to things rapidly.

İnsanlar alışır. Hem de hızla alışır.