English-Turkish translations for acetate:

asetat · other translations

acetate asetat

It's carotene hydroxylase, acetate nitrocellulose, and zinc sulfide.

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz, ve çinko sülfit.

I identified a mixture of ethanol, alkylalkoxysilane and isopropyl acetate.

Ve izopropil asetat bir etanol karışımı alkylalkoxysilane tespit edilmiştir.

Render it inert with a solution of sodium hydrogen carbonate and acetate.

Onu sodyum hidrojen karbonat ve asetat çözeltisinin içine at.

It's lead acetate, Booth.

Bu kurşun asetat, Booth.

Formaldehyde, polyvinyl acetate and naphthalene.

Formaldehit, polivinil asetat ve naftalin.

Our mysterious chemical: ethyl acetate.

Gizemli kimyasal maddemiz: Etil asetat çıktı.

Acetate solution loosens the top acrylic layer.

Asetat solüsyonu üstteki akrilik tabakayı gevşetir.

It's keratin hydrolysates, acetate nitrocellulose,

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz,

That's medroxyprogesterone acetate.

Bu medroxyprogesterone asetat.

We're looking for cellulose acetate.

Aradığımız şey selüloz asetat.