English-Turkish translations for achievement:

başarı · · başarma · other translations

achievement başarı

Two full days of testing intelligence tests, achievement tests, personality tests, you name it.

İki tam gün boyunca test zeka testleri, başarı testleri, kişilik testleri, adını siz koyun.

I'm getting a Lifetime Achievement Award for Christ's sake.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü alıyorum Tanrı aşkına.

Quite an achievement, for a police officer.

Bir polis memuru için büyük başarı.

Click to see more example sentences
achievement

A kick in the nose and there is a new achievement.

Burnunun üstüne bir tekme ve işte sana yeni bir başarı.

The Workers' Party and people praise your heroic achievements.

İşçi Partisi ve insanlar senin kahramanca başarılarını övüyorlar.

Only work and achievement count.

Sadece ve başarı önemlidir.

Click to see more example sentences
achievement başarma

So what exactly are you trying to achieve, Cal?

Yani tam olarak ne başarmaya çalışıyorsun, Cal?