English-Turkish translations for action:

hareket · aksiyon · eylem · · davası, dava · davranış · savaş · etki · müdahale · operasyon · harekat · çarpışma · işleme · other translations

action hareket

But I'm not ready for action.

Ama hareket için hazır değilim.

And some action for you.

Ve senin için biraz harekete.

I didn't actually see much action.

Ben aslında çok hareket görmedim.

Click to see more example sentences
action aksiyon

There's romance, there's action, there's kind of battle between good and evil. Stop!

Romantizm var, aksiyon var iyi ve kötü arasında bir çeşit savaş var.

But no money, no action.

Para yok, Aksiyon yok.

Men and women of action and adventure.

Üç adam ve bir kadın, aksiyon ve macera.

Click to see more example sentences
action eylem

Tomorrow we're not having an action. We're having a revolution.

Yarın bir eylem değil, bir devrim yapıyoruz, dostum.

This kind of action.

Bu tür bir eylem.

Every rival cartel wants a piece of that action.

Her rakip kartel, bu eylemden bir parça istiyor.

Click to see more example sentences
action

Yes, I've seen you in action. Very impressive.

Evet, seni başında gördüm, çok etkileyiciydi!

That's when the real action starts.

O zaman gerçek heyecan başlayacak işte.

I came into this for the action, the excitement.

Ben bu işe hareket olduğu için girdim, heyecan için.

Click to see more example sentences
action davası, dava

Young lady, this isn't a civil case, this a criminal action.

Genç bayan, bu sivil bir dava değil, ceza davası.

Okay, two routine, one night action, three immediate, all restricted cases.

Tamam, iki rutin, bir gece eylemi, üçü acil, hepsi de gizli davalar.

This case is about her actions.

Bu dava, onun yaptıklarıyla ilgili.

Click to see more example sentences
action davranış

No, I learned. People like you, even your actions lie.

Artık öğrendim senin gibi insanların davranışları bile yalan.

Not of action in general, but of human action or conduct.

Genel bir eylem değil ama insani bir eylem veya davranış.

Your actions have consequences, Clark.

Davranışlarının sonuçları var Clark.

Click to see more example sentences
action savaş

There's romance, there's action, there's kind of battle between good and evil. Stop!

Romantizm var, aksiyon var iyi ve kötü arasında bir çeşit savaş var.

There's romance, there's action, there's kind of battle between good and evil.

Romantizm var, aksiyon var iyi ve kötü arasında bir çeşit savaş var. Dur!

He's an action figure.

O bir savaş figürü.

Click to see more example sentences
action etki

For every action, marriage, there is a reaction, rich divorce lawyer.

Her etki, yani evlilik için, bir tepki yani zengin boşanma avukatı olur.

Mr. Mathieu, action and reaction, put him in jail.

Bay Mathieu, etki ve tepki. Onu hapse atın.

Action, reaction, Mr. Glenn.

Etki, tepki, Bay Glenn.

Click to see more example sentences
action müdahale

Mr. President, this may not be a military action.

Sayın başkan. Bu askeri bir müdahale olmayabilir.

Emergency action message, sir.

Acil müdahale mesajı efendim.

I strongly recommend military action, sir.

Ben askeri müdahale öneriyorum, efendim.

Click to see more example sentences
action operasyon

How long have you been with clandestine actions, Hadley?

Ne kadar zamandır gizli operasyonlar departmanındasın, Hadley?

This is still a covert action.

Bu hala gizli bir operasyon.

All actions authorised by Adjunct Chairman Oren Goodchild.

Bütün operasyonlara Ek Başkan Oren Goodchild tarafından izin verildi.

Click to see more example sentences
action harekat

The Colonel calls it "psychological action".

Albay buna "psikolojik harekat" diyor.

Sir, a covert action?

Gizli harekat mı, efendim?

FLSATCOM sent out an emergency action message.

FLSATCOM bir acil durum harekat çağrısı yolladı.

Click to see more example sentences
action çarpışma

A brave action, Your Majesty.

Cesur bir çarpışma, Majesteleri.

Wounded in action, suntan Afghanistan or Iraq.

Çarpışma yarası, güneş yanığı; Afganistan ya da Irak.

action işleme

It's a genuine Burleigh Stronginthearm double-action triple-cantilever crossbow with a polished-walnut stock and silver engraved facings.

Çift mekanizmalı, üç ayarlı muhteşem bir Burleigh ve Stronginthearm. Ve üzerinde gümüş işlemeler olan ceviz ağacından.