English-Turkish translations for acuity:

keskinlik · zekâ · other translations

acuity keskinlik

There is a direct correlation between mental acuity and physical strength.

Zihinsel keskinlik ile fiziksel güç arasında direkt bir bağıntı vardır.

acuity zekâ

Someone who uses mental acuity,hypnosis and or suggestion.

Zihinsel zekâsını kullanıp, hipnoz ve telkin uygulayan kimse.