English-Turkish translations for adaptability:

uyum · adaptasyon · other translations

adaptability uyum

Consciously or not, Eve is protecting herself, like a chameleon adapting to its surroundings.

Bilinçli ya da değil. Eve kendini koruyor tıpkı bukalemunun çevresine uyum sağlaması gibi.

The monkeys, apes and other agile primates have evolved, diversified, adapted.

ve diğer çevik primatlar evrimleşti, farklılaştı ve çevreye uyum sağladı.

We were forced once again to adapt or die.

Bir kez daha uyum sağlamaya ya da ölmeye zorlandık.

Click to see more example sentences
adaptability adaptasyon

It's an adaptation.

Bu bir adaptasyon.

Adaptation is a profound process.

Adaptasyon derin bir süreç.

It's a journey of evolution. Adaptation.

Bir evrim süreci var, adaptasyon.

Click to see more example sentences