English-Turkish translations for adaptation:

uyum · adapte · uyarlama · adaptasyon · other translations

adaptation uyum

Consciously or not, Eve is protecting herself, like a chameleon adapting to its surroundings.

Bilinçli ya da değil. Eve kendini koruyor tıpkı bukalemunun çevresine uyum sağlaması gibi.

How could an animal be so precisely adapted to a particular lifestyle?

Nasıl olur da bir hayvan belirli bir yaşam biçimine tam olarak uyum sağlayabilir.

This week, however, Troy went to lunch and I adapted.

Ancak bu hafta Troy öğle yemeğine gitti ve ben de uyum sağladım.

It is hard for me to adapt so quickly

Bu kadar çabuk uyum sağlamak benim için zor

The monkeys, apes and other agile primates have evolved, diversified, adapted.

ve diğer çevik primatlar evrimleşti, farklılaştı ve çevreye uyum sağladı.

The more time I spend with Danara, the more my programming continues to adapt.

Danara ile daha fazla zaman geçirdikçe programım daha fazla uyum sağlamaya devam ediyor.

Ursus maritimus, or polar bears, possess a keen sense of memory and adaptability.

Ursus maritimus, ya da kutup ayıları. çok güçlü bir hafıza ve uyum sağlama özelliğine sahiptirler.

But children have an unbelievable capacity to just adapt.

Fakat çocuklar bir var inanılmaz kapasite Sadece uyum.

We were forced once again to adapt or die.

Bir kez daha uyum sağlamaya ya da ölmeye zorlandık.

The weapon worked at first, but the replicators adapted.

Silah önce çalıştı, ama çoğalıcılar uyum sağladılar.