English-Turkish translations for addict:

bağımlı · bağımlısı olmak · müptela · keş · other translations

addict bağımlı

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

Maybe we do, and maybe I become a bald heroin addict.

Belki yaşarız ya da belki de ben kel bir eroin bağımlısı olurum.

So I'm Juan, addict and alcoholic.

Adım Juan. Bir bağımlı ve alkoliğim.

Click to see more example sentences
addict bağımlısı olmak

He just wants to make sure i'm not A secret drug addict or an alcoholic.

Sadece gizli bir uyuşturucu bağımlısı ya da alkolik olmadığımdan emin olmak istiyor.

Maybe we do, and maybe I become a bald heroin addict.

Belki yaşarız ya da belki de ben kel bir eroin bağımlısı olurum.

My director quit and I need somebody who's smart, ambitious and not addicted to meth.

Benim yönetmen işi bıraktı ve bana zeki, hırslı ve uyuşturucu bağımlısı olmayan birisi lazım.

Click to see more example sentences
addict müptela

And Shaun is an artist, but he's also an addict.

Ve Shaun da bir sanatçıydı, ama aynı zamanda da bir müptela.

He's not addicted.

O müptela değil.

addict keş

A woman with no apparent addiction and a tweaker in a sober living house?

Görünen bağımlılığı olmayan bir kadın ve Ayıklar Evi'ndeki bir keş mi?

But we had a dope-addict relationship.

Ama bizim bir keş arkadaşlığımız vardı.