addiction

This man is Mr. Charles Lester, former business contact of Wu Ling and part-time opium addict.

Bu adam, Bay Charles Lester. Wu Ling'in eski arkadaşlarından biri ve yarı zamanlı afyon bağımlısı.

He just wants to make sure i'm not A secret drug addict or an alcoholic.

Sadece gizli bir uyuşturucu bağımlısı ya da alkolik olmadığımdan emin olmak istiyor.

Victim looks like he was some sort of drug addict. Well, question is, what kind of drug?

Kurban bir çeşit ilaç bağımlısı gibi görünüyor. öyleyse asıl soru ne tür bir ilaç?

But there's something you should know that girl's addicted to drugs, you can't help her

Ama bilmen gereken bir şey var. o kız uyuşturucu bağımlısı, artık ona yardım edemezsin.

What happened in Mexico with Stanton? She's like a drug addict completely hooked on him.

stanton'la meksika'da ne oldu? o tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi ona tamamen bağımlı.

The good news is, your daughter's a drug addict and you're already dead.

İyi haber ise kızın uyuşturucu bağımlısı ve sen de ölüsün.

Yeah, two beers a day is not gonna work 'cause you're an addict, Daniel.

Günde iki bira olayı bir işe yaramaz, çünkü sen bir bağımlısın, Daniel.

Stevie, I know this is your first wedding, But I'm telling you these things are really addictive.

Stevie, bunun senin ilk düğünün olduğunu biliyorum ama sana diyorum işte bu işler bağımlılık yapar.

Sorry, my name is Sherlock, and I'm an addict.

Pardon benim adım Sherlock, ve ben bir bağımlıyım.

Hello, my name is vince and I'm an addict.

Merhaba, benim adım Vince ve ben bir bağımlıyım.