English-Turkish translations for addition:

ek · katkı · ayrıca · ilave · ekleme · toplama · eklenti · other translations

addition ek

In addition my client claims another woman was in the house that evening.

Buna ek olarak, müvekkilim o gece evde başka bir kadının olduğunu iddia ediyor.

It's a priceless addition to any hospital.

Her hastane için paha biçilmez bir ek.

Captain's log, additional entry.

Kaptanın seyir defteri, ek giriş.

Click to see more example sentences
addition katkı

Yeah, and stuffed with preservatives, artificial flavors, artificial colors, additives

Evet, ve koruyucularla, yapay tatlandırıcılarla, yapay renklendiricilerle, katkı maddeleriyle doldurulmuş

The Keeper finds a suitable couple and, using food additives, we induce a chemical pregnancy.

Koruyucu uygun bir çift bulur gıda katkı maddeleri kullanarak kimyasal gebelik elde ederiz.

I knew it was meat, but there were so many additives. curry paste, right?

Orada et olduğunu biliyordum ama çok fazla katkı maddesi vardı. Köri gibi, değil mi?

Click to see more example sentences
addition ayrıca

In addition, Margherita was like a sister to me.

Ayrıca, Margherita benim için bir kardeş gibiydi.

In addition I have an ugly face.

Ayrıca çirkin bir yüzüm de var.

In addition to acting, she's a very good singer.

Oyunculuğa yanında ayrıca çok iyi bir şarkıcı.

Click to see more example sentences
addition ilave

Getting additional information usually requires a more direct approach.

İlave bilgi edinebilmek, genelde daha doğrudan bir yaklaşım gerektirir.

I added additional patrols at Dolphin Stadium, Bayside marketplace, and Casa Casuarina.

Dolphin stadyumuna ilave devriye yolladım,. .'Bayside' pazaryeri ve de 'Casa Casuarina'.

It was an "Addition to.

Bu bir "ilave etmek.

Click to see more example sentences
addition ekleme

Doing a big addition, by the way.

Büyük bir ekleme yapıyoruz bu arada.

Just a small addition.

Sadece küçük bir ekleme.

Of course, there have been many changes and additions since then.

Tabii, o zamandan beri birçok değişiklik ve ekleme yapıldı.

Click to see more example sentences
addition toplama

Less commentary, more addition.

Az yorum, daha fazla toplama.

Lessons teach addition, subtraction and things of that sort.

Dersler toplama, çıkarma ve bu çeşit şeyleri öğretir.

addition eklenti

It adjoins this property, and would be a desirable addition.

Bu araziye komşu, ve çok güzel bir eklenti olur.