English-Turkish translations for additional:

ek · bir daha · fazladan · ilave · başka · ilaveten · other translations

additional ek

In addition my client claims another woman was in the house that evening.

Buna ek olarak, müvekkilim o gece evde başka bir kadının olduğunu iddia ediyor.

It's a priceless addition to any hospital.

Her hastane için paha biçilmez bir ek.

Captain's log, additional entry.

Kaptanın seyir defteri, ek giriş.

Click to see more example sentences
additional bir daha

Getting additional information usually requires a more direct approach.

İlave bilgi edinebilmek, genelde daha doğrudan bir yaklaşım gerektirir.

We have an additional award tonight, fellow book faeries an award for Most Eminent Critic!

Bu akşam fazladan bir ödülümüz daha var sevgili kitap severler."En ünlü eleştirmen" ödülü.

But detailed examination has suggested an additional and very different function.

Ama detaylı bir inceleme, daha farklı bir işlevlerinin de olduğunu gösterdi.

Click to see more example sentences
additional fazladan

Three months, plus additional staff and resources.

Üç ay Artı fazladan eleman ve kaynaklar.

We have an additional award tonight, fellow book faeries an award for Most Eminent Critic!

Bu akşam fazladan bir ödülümüz daha var sevgili kitap severler."En ünlü eleştirmen" ödülü.

Now I'm giving you the gift of additional clinic hours.

Şimdi ben de sana fazladan klinik saatlerini hediye ediyorum.

Click to see more example sentences
additional ilave

Getting additional information usually requires a more direct approach.

İlave bilgi edinebilmek, genelde daha doğrudan bir yaklaşım gerektirir.

I added additional patrols at Dolphin Stadium, Bayside marketplace, and Casa Casuarina.

Dolphin stadyumuna ilave devriye yolladım,. .'Bayside' pazaryeri ve de 'Casa Casuarina'.

It was an "Addition to.

Bu bir "ilave etmek.

Click to see more example sentences
additional başka

In addition my client claims another woman was in the house that evening.

Buna ek olarak, müvekkilim o gece evde başka bir kadının olduğunu iddia ediyor.

Mr. Pierson, do you have any additional questions of this juror?

Bay Pierson, bu jüri üyesine başka sorunuz var mı?

In addition to that, I also found something else.

Buna ek olarak,.. başka bir şey daha buldum.

Click to see more example sentences
additional ilaveten

Counting two additional targets.

İlaveten iki hedef daha sayıyorum.

Now, in addition to two husbands she had a toucher.

Şimdi iki kocaya ilaveten, bir de okşayıcı çıktı.