English-Turkish translations for adjust:

ayarlamak · düzeltme · ayar · düzeltmek · alışmak · other translations

adjust ayarlamak

It's the same song, just with a pitch adjustment.

Şarkı, aynı şarkı. Sadece biraz perdesini ayarlamışlar.

Adjust phase-cannons to a narrow confinement beam.

Faz toplarını dar bir ışın sınırlamasına ayarlayın.

Adjust that light, please.

Şu ışığı ayarlayın, lütfen.

Click to see more example sentences
adjust düzeltme

That was one race, and I've made some adjustments, Charlie.

Tek bir yarışta öyle oldu ve bazı düzeltmeler yaptım, Charlie.

Well, it's definitely been a big adjustment.

Evet. Bu kesinlikle büyük bir düzeltme olurdu.

It's a huge adjustment.

Bu büyük bir düzeltme.

Click to see more example sentences
adjust ayar

Looks like that robot arm needs a little adjustment.

Görünüşe göre robot kola biraz ayar lazım.

Look, not a scratch oh, the starter needs adjusting.

Bak, bir çizik bile yok oh, marş ayarı gerekiyor.

Success requires some adjustment in that department.

Başarı gerektirir Bu bölümde bazı ayar.

Click to see more example sentences
adjust düzeltmek

No, Mom. Adjust your camera.

Hayır anne, kameranı düzelt.

Kowalski, adjust vector!

Kowalski, vektörleri düzelt.

adjust alışmak

And l"II adjust.

Ve buna alışacağım.