English-Turkish translations for administer:

vermek · yönetmek · ettirmek · idare etmek · uygulamak · kullanmak · other translations

administer vermek

A syringe. .a dose of narcotics administered to Sergeant Linklater.

Bir şırınga ile. Çavuş Linklater'a verilen bir doz uyuşturucuyla beraber.

No, Dr. Bashir can administer it.

Hayır, ilaçlarını Dr. Bashir verebilir.

Fentanyl administered, doctor.

Fentanil verildi, doktor.

Click to see more example sentences
administer yönetmek

Special Agent Griffin Gilmore, administering polygraph examination.

Özel Ajan Griffin Gilmore yalan makinası sorgusunu yönetiyor.

Benjamin Hobart is administering that grant.

O bursu Benjamin Hobart yönetiyor.

Well, as Director, I administer.

Müdür olarak görevim, yönetmek.

Click to see more example sentences
administer ettirmek

Jurgen thinks that's how they administered the wacky juice.

Jurgen, o tuhaf suyu nasıl idare ettiklerini düşünüyor.

But now I'm administering a school.

Ama artık bir okul idare ediyorum.

Justice is to be administered quickly and indiscriminately.

Adalet çabuk ve ayrım gözetmeden tatbik edilecek.

Click to see more example sentences
administer idare etmek

Jurgen thinks that's how they administered the wacky juice.

Jurgen, o tuhaf suyu nasıl idare ettiklerini düşünüyor.

But now I'm administering a school.

Ama artık bir okul idare ediyorum.

You administer a city polluted by Germain the angel-maker.

Germain tarafından kirletilen bir şehri idare ediyorsun.

administer uygulamak

Let's keep her in ICU and administer an epidural.

Onu yoğun bakımda tutalım ve bir epidural uygulayalım.

administer kullanmak

What sort of poison was administered?

Ne tür bir zehir kullanılmış?