English-Turkish translations for administration:

yönetim · idari · idare · hükümet · yönetimsel · idareciler · yöneticilik · other translations

administration yönetim

Feds, lnterstellar Commerce Commission,. .Colonial Administration, insurance company guys.

Feds, lnterstellar Ticaret Komisyonu Koloni Yönetimi, sigorta şirketinden adamlar.

The administration has enemies everywhere these days.

Yönetimin bugünlerde her yerde düşmanları var.

I did that during the Reagan Administration.

Ben bunu Reagan yönetimi boyunca yaptım.

Click to see more example sentences
administration idari

I mean, it's just an administrative call really, but, yeah.

Demek istediğim, sadece idari bir görüşmeydi, ama, evet.

Sergeant james doakes is on administrative leave

Çavuş James Doakes idari uzaklaştırma almıştır.

Happy Administrative Professionals Day.

Mutlu İdari Profesyoneller Günü.

Click to see more example sentences
administration idare

You're a graduate in business administration and applied foreign languages.

Bir mezun olarak sizdedir idaresi ve uygulamalı yabancı diller.

Defence Advanced Research Project Administration.

İleri Savunma Araştırma Projeleri İdaresi.

I work for the State Administration.

Ben Devlet İdaresi için çalışıyorum.

Click to see more example sentences
administration hükümet

Including ours during the Reagan Administration.

Reagan Yönetimi zamanında bizim hükümet de dahil.

The National Aeronautics and Space Administration, does not exist.

Ve NASA. Ulusal Havacılık ve Uzay Hükümeti... .diye bir şey yoktur.

This administration has nothing to hide.

Bu hükümetin saklayacağı bir şey yok.

Click to see more example sentences
administration yönetimsel

There's a community there, not just a record of administrative blunders and bureaucratic mishaps.

Orada bir halk var sadece yönetimsel hatalar ya da bürokratik aksilikler yok.

Just the usual administrative headaches.

Sadece yönetimsel baş ağrıları.

It's administrative, nothing more.

Yönetimsel, başka bir şey değil.

Click to see more example sentences
administration idareciler

I didn't come here just as an administrator.

Ben buraya sadece bir idareci olarak gelmedim.

Margaret Murphy, chief administrator.

Margaret Murphy, baş idareci.

Lawyers,college loan administrators

Avukatlar, üniversite idarecileri.

administration yöneticilik

Economics, business administration, music, philosophy, finance.

Ekonomi, işletme yöneticiliği, müzik, felsefe, finans.

Yeah, for an administrative job.

Bir yöneticilik işi için.