administrations

Don is a fine politician, but as a lawman and administrator security around here is a joke.

Don iyi bir politikacı ama bir hukuk adamı ve yönetici olarak nasıIdır? Buradaki güvenlik şaka gibi.

Feds, lnterstellar Commerce Commission,. .Colonial Administration, insurance company guys.

Feds, lnterstellar Ticaret Komisyonu Koloni Yönetimi, sigorta şirketinden adamlar.

Colonial Administration, insurance company guys.

Koloni Yönetimi, sigorta şirketinden adamlar.

You're a graduate in business administration and applied foreign languages.

Bir mezun olarak sizdedir idaresi ve uygulamalı yabancı diller.

On behalf of myself, my family and the entire administration please accept my deepest sympathies.

Kendim ve ailem adına ve tüm kabinem adına lütfen en derin taziyelerimi kabul edin.

But I already have a secretary, and I've spoken with a nurse and a hospital administrator's wife.

Ama şimdiden bir sekreter ve bir hemşireyle konuştum. Bir de hastane yöneticisinin karısı var.

And it's not a decision for hospital administration.

Ve bu hastane yönetiminin vereceği bir karar değil.

Now are you telling that a small administrator from a small city of a small country will be an obstacle?

Şimdi sen bana küçük bir ülkenin, küçük bir şehrinin küçük bir idarecisinin mi engel olacağını söylüyorsun?

I am no longer a member of this administration.

Ben artık bu yönetimin bir üyesi değilim.

According to Administrator Calder Colonel O'Neill believed the risk was acceptable.

Yönetici Calder'a göre. .Albay O'Neill riski kabul edilebilir bulmuştu.