English-Turkish translations for administrator:

yönetici · idareci · müdür · other translations

administrator yönetici

Don is a fine politician, but as a lawman and administrator security around here is a joke.

Don iyi bir politikacı ama bir hukuk adamı ve yönetici olarak nasıIdır? Buradaki güvenlik şaka gibi.

I spoke to Administrator Calder about an hour ago.

Bir saat önce Yönetici Calder ile görüştüm.

He is considered a good administrator.

İyi bir yönetici olarak tanınıyor.

Click to see more example sentences
administrator idareci

I didn't come here just as an administrator.

Ben buraya sadece bir idareci olarak gelmedim.

Margaret Murphy, chief administrator.

Margaret Murphy, baş idareci.

Lawyers,college loan administrators

Avukatlar, üniversite idarecileri.

administrator müdür

He writes, but he writes another script, District Administrator.

Yazıyor, yazıyor ama başka bir yazı yazıyor nahiye müdürü!

Deputy Administrator's office.

Müdür yardıcısının odasını.

Former administrator of Sishui outpost.

Sishui karakolunun eski müdürü.