English-Turkish translations for adrenal:

adrenalin · böbreküstü bezi · böbrek üstü bezi · other translations

adrenal adrenalin

Same puncture wound same enlarged adrenal gland and same extreme behavior.

Aynı yara deliği, aynı genişlemiş adrenalin bezesi ve aynı sıradışı davranışlar.

Travis' adrenal gland was abnormal.

Travis'in adrenalin bezesi anormaldi.

Her adrenal glands are over-producing adrenaline.

Böbreküstü bezleri şu an fazla adrenalin salgılıyor.

adrenal böbreküstü bezi

Acute adrenal insufficiency could cause a temporary coma.

Akut böbreküstü bezi yetersizliği, geçici komaya yol açabilir.

Someone get me an adrenal gland.

Biri bana böbreküstü bezi versin.

adrenal böbrek üstü bezi

This This could be Foreman's last time mistakenly suggesting adrenal gland tumor.

Bu bu Foreman'ın son kez yanlışlıkla "böbrek üstü bezi tümörü" olduğunu idda etmesi olabilir.