English-Turkish translations for adrenaline:

adrenalin · other translations

adrenaline adrenalin

Heart beats faster, breathe gets short, and there's cold sweats and adrenaline flows.

Kalbi daha hızlı atar, kısa kısa nefes alır ve soğuk terler. Adrenalin artar.

I gave you that adrenaline for your own good.

Ben adrenalin o verdi kendi iyiliğin için.

Just the word sends me a blast of adrenaline.

Sadece kelime Bana adrenalin bir patlama gönderir.

Click to see more example sentences