English-Turkish translations for adrift:

başıboş · other translations

adrift başıboş

Our ship turned adrift, and then we found her.

Gemimiz başıboş dolaşıyordu, ve sonra onu bulduk.

I went adrift" what else does he expect?

Ben başıboş gittim" Başka ne diye bekler?

Astronomers find themselves adrift on this unfamiliar ocean.

Astronomlar kendilerini bu tanıdık olmayan okyanusta başıboş buldu.

Click to see more example sentences