English-Turkish translations for adult:

yetişkin · olgun · büyük · reşit · erişkin · ağır · other translations

adult yetişkin

A little child is even better, but not nearly as effective as the right kind of adult.

Küçük bir çocuk olması daha iyidir, ama bu da, doğru türden bir yetişkin kadar etkili olmaz.

Son, you were asked a question by an adult, okay?

Evlat, bir yetişkin sana bir soru sordu, tamam mı?

Alicia and I are trying very hard to act like adults.

Alicia ve ben birer yetişkin gibi davranmak için çok uğraşıyoruz.

Click to see more example sentences
adult olgun

It's my name and it's more adult.

Bu benim adım ve daha olgun.

But you and I are mature adults.

Fakat siz ve ben iki olgun yetişkiniz.

Ari, we're adults here.

Ari, biz olgun adamlarız.

Click to see more example sentences
adult büyük

Um, two adult females, a juvenile and a big adult male.

İki yetişkin dişi, bir yavru ve büyük bir erkek.

A large and inquisitive adult male.

Büyük ve meraklı bir yetişkin erkek.

I am a full-size adult, my stomach's much bigger.

Ben tam bir yetişkinim, midem daha büyük.

adult reşit

I know technically he's an adult, but he's still my kid.

Biliyorum teknik olarak o reşit, ama hâlâ o benim oğlum. Ben

And the only adult.

Ve reşit olan tek kişi.

adult erişkin

I don't think he's adult enough!

Bence o yeteri kadar erişkin değil!

adult ağır

Adults are calm, serious, Iogical, measured, level-headed.

Yetişkinler sakindir, ciddidir,. .mantıklıdır, ölçülüdür, ağır başlıdır.