English-Turkish translations for advertising:

reklam · reklamcılık · ilan · tanıtım · reklamcı · other translations

advertising reklam

New York City, big advertising agency.

New York şehri, büyük bir reklam ajansı.

To this advertising agency of mine.

Benim bu reklam ajansı için.

Oh, well. It's still good advertising.

Neyse, yine de iyi reklam oldu.

Click to see more example sentences
advertising reklamcılık

Judy Spears and Judy Green from Warren Advertising.

Judy Spears ve Judy Green, Warren Reklamcılıktan.

How's the liquor advertising business going?

Likör reklamcılığı işi nasıl gidiyor?

Because advertising is an art, not a science.

Çünkü reklamcılık bir sanattır, bilim dalı değil.

Click to see more example sentences
advertising ilan

That's not something you need to advertise, Kurt.

İlan etmen gereken bir şey değil, Kurt.

I advertised for a girl Friday.

Cuma bir kız için ilan verdim

They've already told Epicure magazine, and I can't advertise in there anymore.

Çoktan Epicure dergisine anlatmışlar ve ben artık oraya ilan veremiyorum.

Click to see more example sentences
advertising tanıtım

He wants a girlfriend, and that's his way of advertising.

Bir kız arkadaş istiyor, bu da onun tanıtım şekli.

Advertises, one hour to the next, that vai tomorrow for Las Vegas?

Tanıtımlar bir saatten diğer saate bu yarın Las Vegas için?

Advertising and printing bills.

Tanıtım ve baskı ücretleri.

Click to see more example sentences
advertising reklamcı

But the advertiser asked a different question.

Ama reklamcı yoldaş farklı bir soru sordu.

Peggy Olson, advertising wunderkind.

Peggy Olson, reklamcı harika çocuk.