English-Turkish translations for affected:

etkilenmiş · yapmacık · üzülmüş · hastalıklı · other translations

affected etkilenmiş

He's just an innocent little kid, the same way you were, and he is the one that will be most affected by this stop.

O sadece masum küçük bir çocuk, aynı senin gibi, ve bu olaydan en çok etkilenen kişi de o olacak Kes.

Are there any other people affected?

Etkilenen başka insanlar da var mı?

But there'll be affection there.

Ama orada bir etki olacak.

Click to see more example sentences
affected yapmacık

Maybe maybe she's doing it here now, or maybe there's interference that's affecting the frequency.

Belki belki şimdi burada da aynısını yapıyor. ya da belki de frekansı etkileyen parazittir.

Whatever Richard did could have gone wonky and affected her somehow.

Richard yaptı Ne olursa olsun sakat gitti ve bir şekilde onu etkilemiş olabilir.

And now I'm thinking that maybe what Mr. Solagee did really affected me.

Şimdi düşünüyorum da belki de Bay Solagee'nin yaptıkları beni gerçekten etkiledi.

Click to see more example sentences
affected üzülmüş

Question is, will tms have any affect on gideon?

Asıl soru, TMS'nin Gideon üzerinde bir etkisi olacak mı?

Though that shouldn't affect you, Tuck Tuck, since heat tends to rise. Bwa-dup!

Yine de bu seni etkilememeli Tuck Tuck çünkü sıcaklık iyice kızışmak üzere de.

affected hastalıklı

How does it affect the patients?

Bu durum hastaları nasıl etkiliyor?