English-Turkish translations for affecting:

etkileyici, etkileyen · other translations

affecting etkileyici, etkileyen

Now whatever affects your political life affects me, and Linda Johnson is a political liability.

Şimdi senin politika yaşamını ne etkiliyorsa, o beni de etkiliyor, ve Linda Johnson siyasal bir engel.

That's why his stupid drum affected me.

Bu yüzden o aptal davulu beni etkiledi.

A tumour can definitely affect brain function, even cause vivid hallucinations.

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Click to see more example sentences