English-Turkish translations for affection:

sevgi · şefkat · aşk · hastalık · yakınlık · etkileme · şevkat · other translations

affection sevgi

I know it's primitive, but it's a sign of affection.

Ben, bu ilkel olduğunu biliyorum ama sevgi bir işaretidir,

He also needs love and affection.

Sevgi ve şefkate de ihtiyacı var.

Or is that a term of affection?

Yoksa bu bir sevgi ifadesi mi?

Click to see more example sentences
affection şefkat

I never felt much affection for my wife.

Eşim için asla bu kadar şefkat hissetmemiştim.

A lot of love and affection

Çok fazla aşk ve şefkat

Where there's love and affection

Var orada şefkat ve sevgi

Click to see more example sentences
affection aşk

Why does your love life always end up affecting me?

Neden senin aşk hayatın eninde sonunda beni etkiliyor hep?

A lot of love and affection

Çok fazla aşk ve şefkat

Your love and affection.

Senin aşkın ve şefkatin.

Click to see more example sentences
affection hastalık

How do different types of foods affect cancer and other diseases?

Farklı tip yiyecekler kanseri ve diğer hastalıkları nasıl etkiler?

Certainly doesn't seem like blight and plague has affected this village. Hmm.

Ekin hastalığı ve veba, kesinlikle bu köyü etkilemiş gibi görünmüyor.

Yeah, you know, diabetes affects us all, but it mostly affects Scott Malkinson.

Aynen, şeker hastalığı hepimizi etkiliyor çoğunlukla da Scott Malkinson'u etkiliyor.

Click to see more example sentences
affection yakınlık

If you give him too much affection, or touch him too much

Ona çok fazla yakınlık gösterirsen ya da çok fazla dokunursan

Why, does mother-daughter affection bother you?

Neden anne-kız yakınlığı seni rahatsız ediyor?

Well, any kind of affection whatsoever.

Herhangi bir tür duygusal yakınlık.

affection etkileme

This environment is affecting me.

Bu çevre beni etkilemeye başladı.

affection şevkat

He's expressing happiness, maybe even affection.

Mutluluğu ifade ediyor, hatta şevkat de olabilir.