English-Turkish translations for affective:

etkileyici · duygusal · duygulanım · other translations

affective etkileyici

Now whatever affects your political life affects me, and Linda Johnson is a political liability.

Şimdi senin politika yaşamını ne etkiliyorsa, o beni de etkiliyor, ve Linda Johnson siyasal bir engel.

That's why his stupid drum affected me.

Bu yüzden o aptal davulu beni etkiledi.

A tumour can definitely affect brain function, even cause vivid hallucinations.

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Click to see more example sentences
affective duygusal

That's how emotional intelligence affects robot behaviour.

Duygusal zekâ robot davranışlarını işte böyle etkiliyor.

How does the weather affect emotions?

Hava duyguları ne kadar etkiler?

Well, any kind of affection whatsoever.

Herhangi bir tür duygusal yakınlık.

Click to see more example sentences
affective duygulanım

Seasonal affected disorder.

Mevsimsel duygulanım bozukluğu.