English-Turkish translations for afoot:

ayakta · other translations

afoot ayakta

Some things kept him afoot.

Bazı şeyler onu ayakta tutmuş.