English-Turkish translations for after:

sonraki, sonrasında, sonra · -den sonra · peşinde, peşinden · için · daha sonra · önce · sonra gelen · göre · sonucunda · ardından · nedeniyle · hakkında · rağmen · ertesi · arkasında, arkasından · karşın · nihayetinde · ardına, ardında · yine de · yerine · izleyen · tarzında · other translations

after sonraki, sonrasında, sonra

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

So after three days, this better be good.

Üç günden sonra bu daha iyi olmalı.

After a while, people started asking questions.

Bir süre sonra insanlar soru sormaya başladı.

Click to see more example sentences
after -den sonra

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

Okay. Uh, come home right after.

Tamam ama sonra hemen eve gel.

Mom died after a few years.

Annem birkaç yıl sonra öldü.

Click to see more example sentences
after peşinde, peşinden

These people coming after you, tell me who they are!

Bu insanlar peşinden geliyor söyle bana kim onlar!

They're only after one thing.

Onlar bir tek şeyin peşinde.

Now, go, get after her.

Şimdi, onun peşinden gidin!

Click to see more example sentences
after için

But after that, there's nothing I can do to keep her here.

Ama sonra onu burada tutmak için yapabileceğim bir şey yok.

Thank you for looking after my baby girl.

Bakmak için teşekkür ederiz benim kız bebek sonra.

After I left for school.

Okul için gittikten sonra

Click to see more example sentences
after daha sonra

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

Yes. And another time after that.

Evet, ve sonra bir defa daha.

After the fire, I went on to a better home, a family who adopted me and gave me a real education.

Yangından sonra, daha iyi bir eve gittim beni evlat edinen ve bana gerçek bir eğitim veren bir aileye.

Click to see more example sentences
after önce

I've never seen you here after school before.

Daha önce okuldan sonra seni hiç burada görmemiştim.

Before and after.

Önce ve sonra.

I know I should've, but A few years ago, after my parents died I

Söylemem gerekirdi biliyorum, ama birkaç yıl önce ailem öldükten sonra ben

Click to see more example sentences
after sonra gelen

I mean, after all, she came here looking for a second chance.

Yani, her şeyden sonra, buraya geldi ikinci bir şans arıyor.

You come here every day after school.

Her gün okuldan sonra buraya geliyorsun.

There may be another message after if all goes well.

Belki sonra bir mesaj daha gelebilir. Her şey yolunda giderse.

Click to see more example sentences
after göre

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

I never saw her again after that.

O günden sonra onu bir daha görmedim.

Did you see him again after the accident?

Kazadan sonra onu bir daha gördün mü?

Click to see more example sentences
after sonucunda

He's not such a bad man, after all!

O kadar da kötü bir adam değil, sonuçta.

He was a man after all.

Sonuçta o da bir adam.

After all, you live here, too.

Sonuçta sen de burada oturuyorsun.

Click to see more example sentences
after ardından

After a little girl, ladies and gentlemen!

Küçük bir kızın ardından, bayanlar ve baylar!

After two years, five minutes

İki yılın ardından, beş dakika

It came home after a tough day, lit up a cigarette and then burnt itself.

Zor bir günün ardından, eve gelip bir sigara yaktı ve kendisini yaktı.

Click to see more example sentences
after nedeniyle

I mean, after all this time, why here, why now?

Yani, bu kadar zaman sonra, neden şimdi, neden burada?

After all these years, why now?

Bunca yıl sonra, neden şimdi?

Why were those guys after you?

Bu adamlar neden senin peşinde?

Click to see more example sentences
after hakkında

But now, after I think about it there's something strange about that guy.

Ama şimdi düşünükçe o adam hakkında garip bir şeyler var.

No, I deserve this. After what I did to you?

Hayır, sana yaptığım şeyden sonra, ben bunu hak ettim.

After all, you deserve it.

Sonuçta, bunu hak ediyorsun.

Click to see more example sentences
after rağmen

Maybe this was a really bad idea after all.

Belki de her şeye rağmen bu kötü bir fikirdi.

After all, he's such a sweet boy.

Her şeye rağmen, o tatlı bir çocuk.

See, we got something in common after all.

Gördün mü? Her şeye rağmen, bir ortak noktamız var.

Click to see more example sentences
after ertesi

Or tomorrow, the next day, or the day after that.

Ya da yarın, ertesi gün veya ondan sonraki gün.

the next day and then the day after,

Ve yarından sonraki gün ve daha ertesi gün.

And another the day after.

Ertesi gün başka bir tane daha.

Click to see more example sentences
after arkasında, arkasından

Why is this guy, this stranger, standing behind my daughter six months after he killed someone just like her?

Bu adam, bu yabancı onun gibi birini öldürdükten altı ay sonra neden kızımın arkasında duruyor?

Then he saw a rabbit and went after it.

Sonra bir tavşan gördü ve arkasından gitti.

But they left one thing after them a great, big wooden horse.

Ama arkalarında tek bir şey bırakmışlar büyük, tahta bir at.

Click to see more example sentences
after karşın

We meet after a long time.

Uzun bir süre sonra karşılaştık.

Two days, two days after the game, this complaint comes about.

İki gün sonra. Maçtan iki gün sonra bunlar karşımıza çıkıyor.

A few years after Carlisle created me I rebelled against him.

Carlisle beni yarattıktan birkaç yıl sonra ona karşı geldim.

Click to see more example sentences
after nihayetinde

Finally after three years, maybe you'll be starting a new life.

Nihayet üç yıl sonra, belki yeni bir hayata başlarsın.

After two days, Bryce stopped. And I thought it was finally over.

İki gün sonra, Bryce vazgeçti. ve nihayet sona erdi sandım.

After all, I'm finally happy too!

En sonunda, ben de nihayet mutluyum.

Click to see more example sentences
after ardına, ardında

The whole town's after Latin lovers.

Bütün kasabanın ardında Latin sevgililer

The canyon's only A couple hundred meters, After that it's skiff city.

Kanyon sadece birkaç yüz metre ileride, ardında da kaçış gemisinin olduğu şehir.

Coach upped the numbers after you left.

Koç sen ayrıldıktan sonra sayıları arttırdı.

Click to see more example sentences
after yine de

He came back after two hours, but still

İki saat sonra tekrar geldi ama yine de

After all these years, you can still surprise me.

Bunca yıl sonra, yine de sürpriz oldu bana.

So the old drunk taught me something after all.

Yani yaşlı sarhoş bana yine de bir şeyler öğretti.

Click to see more example sentences
after yerine

Then after dinner Ken took us to this gambling place.

Yemekten sonra, Ken bizi o kumar yerine götürdü.

Gohan, I'll look after Goku, you go to Karin-sama's place and bring back some Senzu, okay?

Gohan, Ben Goku'ya bakarken, sen Karin-sama'nın yerine git ve biraz Senzu getir, tamam mı?

Mr. Lejcko, what happened after you arrived at the scene?

Bay Lejcko, siz olay yerine vardıktan sonra ne oldu?

Click to see more example sentences
after izleyen

And after dinner, check out the Incredible Burt Anton in their own Burt Anton Theater.

Yemekten sonra İnanılmaz Burt ve Anton'u izleyin kendi Burt ve Anton Tiyatrosu'nda.

Otherwise, I follow after that.

Aksi takdirde, bundan sonra izleyin.

Probably watching us on TV. after the beep.

Muhtemelen bizi TV'de izliyor. bip sesinden sonra.

Click to see more example sentences
after tarzında

After that kind of mission, I don't watch CNN.

Bu tarz bir görevden sonra CNN izlemem.