English-Turkish translations for aggressive:

agresif · saldırgan · girişken · sert · other translations

aggressive agresif

Best thing to do is be aggressive and start the process, but it will be a process.

Yapacak en iyi şey agresif olmak ve süreci başlatmak ama bu bir süreç olmalı.

But she's a good candidate for an aggressive approach.

Ama agresif bir yaklaşım için iyi bir aday.

This is one test, and your husband has a very aggressive illness.

Bu tek bir test ve kocanızın çok agresif bir hastalığı var.

We find a Very protective mother And a very aggressive predator.

Çok korumacı bir anne ve çok agresif bir yırtıcı bulduk.

Your Honour, Charlotte Dalrymple clearly suffers from erratic, aggressive and violent emotions,

Sayın yargıç, Charlotte Dalrymple kesinlikle değişken, agresif ve saldırgan hâllerhâller sergiliyor.

You're a very aggressive young man.

Çok agresif bir genç adamsın.

I don't understand why you're so aggressive, David.

Neden bu kadar agresif olduğunu anlamıyorum, David?

I think it's strong but not too aggressive.

Bence güçlü ama çok da agresif değil.

In other words, an aggressive approach seemed most effective?

Başka bir deyişle, agresif bir yaklaşım en etkili oluyordu?

I like aggressive men, Tim, but I need a little more foreplay than this.

Agresif erkekleri severim, Tim ama bundan biraz daha fazla ön sevişmeye ihtiyacım var.