English-Turkish translations for aggrieved:

mağdur · other translations

aggrieved mağdur

I'm just being fair between Eun Sung and Seung Mi, and defended the more aggrieved party.

Eun Sung ve Seung Mi arasında adil davranıyorum, ve daha mağdur olan tarafı savundum

And Mr. Schuester is a witness, as well as an aggrieved party.

Ve Bay Schuester mağdur taraf olduğu kadar da bir tanık.

Aggrieved about what?

Ne konuda mağdur?