English-Turkish translations for agile:

Çevik · hızlı · kıvrak · other translations

agile Çevik

I have heard it many times Hercules was the fastest, strongest, most agile man in the whole city.

Bunu birçok kez duydum ben. Herkül tüm şehirdeki en hızlı en güçlü, en çevik erkekti.

Like a great ape, but bigger faster and a lot more agile.

İri bir maymuna, ama daha büyük daha hızlı ve çok daha çevik.

I'm stronger, faster, more agile, have boundless energy.

Daha güçlü, hızlı ve çevik oldum. Sınırsız bir enerjim var.

Click to see more example sentences
agile hızlı

I have heard it many times Hercules was the fastest, strongest, most agile man in the whole city.

Bunu birçok kez duydum ben. Herkül tüm şehirdeki en hızlı en güçlü, en çevik erkekti.

Speed and agility are critical, but desire and determination are even more important.

Hız ve çeviklik büyük önem taşıyor. Ama istek ve kararlılık çok daha önemli.

Sven is bigger and faster, but we are small and agile.

Sven daha büyük ve daha hızlı, ama biz daha küçük ve çeviğiz.

Click to see more example sentences
agile kıvrak

and then, with his agile tongue,

ve daha sonra, o kıvrak diliyle,

The smaller and agile Kimmerosaurus can easily outmanoeuvre the lumbering killer.

Daha küçük olan kıvrak Kimmerosaurus manevra yaparak, hantal katilden kolayca kaçabilir.

Compact, agile, with full sensory input.

Kompakt, kıvrak ve tüm giriş sensörleriyle.

Click to see more example sentences